THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHỌN CƠ SỞ NẤU ĂN BÁN TRÚ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

PHÒNG GD VÀ ĐT BẮC TÂN UYÊN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số 87/TB-TH                                                        Bình Mỹ, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức chọn cơ cơ sở nấu ăn bán trú cho học sinh

Năm học 2019-2020

Trường Tiểu học Bình Mỹ thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài trường có nhu cầu đăng ký nấu ăn bán trú cho học sinh năm học 2019-2020, xin liên hệ nhà trường để đăng ký thủ tục tham dự xét chọn:

I. Nội dung xét chọn cơ sở nấu ăn bán trú: Khai thác dịch vụ nấu ăn bán trú năm học 2019-2020

II. Tiêu chí đánh giá cơ sở nấu ăn bán trú, bao gồm:

1.Hồ sơ pháp lý:

+ Giấy phép kinh doanh

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, suất ăn công nghiệp.

+ Hợp đồng nguồn nguyên liệu đầu vào với các nhà cung cấp lớn và uy tín.

2.Phương tiện vận chuyển: Xe chuyên dụng (xe lạnh) để vận chuyển thực phẩm.

3.Kinh nghiệm:

+ Phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và suất ăn cộng đồng.

+ Đang hợp tác với ít nhất 20 trường học.

4.Nhân viên:

+ Bếp trưởng có giấy chứng nhận chuyên môn.

+ Nhân viên bếp được tập huấn ATVSTP đúng tiêu chuẩn và khám sức khỏe định kỳ.

5.Cơ sở:

 Phải đảm bảo diện tích đủ lớn đáp ứng cho việc phân chia hàng hóa.

III.Thời gian nộp hồ sơ:  từ ngày ra thông báo đến ngày 12/8/2019.

IV.Thời gian tổ chức xét chọn: 13/8/2019./

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-Đơn vị, cá nhân bên ngoài trường ;  
-Tập thể lãnh đạo nhà trường;
-Ban dại diện CMHS.  
-Đài TT xã;  
-Lưu: VT. Lê Thị Hải