Thông báo v/v tập trung học sinh chuẩn bị năm học mới 2017-2018

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 98/TB-THBM                                                                    Bình Mỹ, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học sinh chuẩn bị năm học mới 2017-2018

 

Sáng thứ tư, ngày 09/8/2017 tất cả học sinh lớp 1 mới tuyển của năm học 2017-2018 tập trung về trường để xếp lớp.

Sáng thứ năm, ngày 10/8/2017 tất cả học sinh từ lớp 1-4 của năm học cũ 2016-2017 tập trung về trường để nghe GVCN thông báo xếp lớp mới.

Sáng thứ hai, ngày 14/8/2017  là ngày tựu trường tất cả học sinh từ lớp 1- 5 năm học 2017-2018 tập trung về trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Ngày 21/8/2017 bắt đầu vào chương trình giảng dạy tuần 1.

Trên đây là thông báo của Trường Tiểu học Bình Mỹ để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018./.                                                                              

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
-UBND xã Bình Mỹ;  
-PHHS;  
-Lưu: VT.  
   Lê Thị Hải