Công khai 4 biểu mẫu (05,06,07,08) Thực hiện theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biểu mẫu 05: Thông báo:  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 – 2018

mẫu 05 công khai

Biểu mẫu 06: Thông báo:  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm – năm học 2016 – 2017

Biểu mẫu-06công khai chât lương GD thực tế CN

Biểu mẫu 07: Thông báo: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học đầu năm học Năm học 2017-2018

Biểu mẫu 07- công khai CSVC HKI

Biểu mẫu 08: Thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học,  đầu năm học  2017-2018

Biểu mẫu 08 – công khai ĐNCBNV HKI