CÔNG KHAI 4 BIỂU MẪU (05, 06, 07, 08) Kèm theoThông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biểu mẫu 05: Cam kết chất lượng giáo dục của Trường tiểu học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 05 công khai TT 36

Biểu mẫu 06:Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm Năm học 2017 – 2018

Biểu mẫu 06công khai chât lượnng GD

Biểu mẫu 07: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học năm học 2018-2019

Biểu mẫu 07 CSVC

Biểu mẫu 08:Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học  2018-2019

Biểu mẫu 08 _N CBGVNV