CÔNG KHAI 4 BIỂU MẪU (05, 06, 07, 08) Kèm theoThông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                                                                                                                                                                                                                               .

Dự toán Thu  – Chi NSNN Quí 2/2019

Xem nội dung file: Năm 2019 Quí 2

Biểu mẫu 05: Cam kết chất lượng giáo dục của Trường tiểu học năm học 2018-2019

Xem nội dung file: mẫu 05 công khai TT 36-

Biểu mẫu 06: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm

Năm học 2018 – 2019

Xem nội dung file:Biểu mẫu-06công khai chât lương GD thực tế CN 2018-2019-

Biểu mẫu 07: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học năm học 2019-2020

Xem nội dung fileBiểu mẫu 07 CSVC

Biểu mẫu 08: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Xem nội dung file: Biểu mẫu 08 ĐN CBGVNV